logo pieniądze

Rozliczenia

Sposób rozliczania należności za nasze usługi szczegółowo określają umowy zawarte z naszymi Klientami :
usługa zaopatrzenia w wodę - dostarczoną wodę rozliczamy na podstawie wskazania wodomierza głównego;
usługa odprowadzania ścieków - jeżeli odpowiadamy tylko za odprowadzanie ścieków, a w nieruchomości nie ma urządzania pomiarowego, to ich ilość ustalamy na podstawie średniej normy zużycia wody
usługi zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - rozliczenie za dwie usługi ustalamy na podstawie wskazań wodomierza głównego, wyjątkiem jest rozliczanie wodomierzy ogrodowych

Jak często rozliczamy zużycie wody i odprowadzanie ścieków?
Zużycie wody i odprowadzenie ścieków rozliczamy w cyklach co pół roku dla  Odbiorców Indywidualnych.   
 
Dodatkowe rozliczenia na podstawie odczytu podanego przez Odbiorcę Usług mogą być dokonane, w przypadku gdy:
podając odczyt wodomierza głównego zaznaczysz, iż istnieje konieczność wystawienia dodatkowej faktury np. istotnie zmieniły się warunki korzystania z usług i mają wpływ na ilość pobieranej wody lub zmienił się właściciel nieruchomości;
nasi pracownicy przez dłuższy okres nie dokonali odczytu wodomierza głównego; podany odczyt wskazuje, iż wcześniej dokonane rozliczenia były nieadekwatne: zaniżone lub zawyżone.
W pozostałych przypadkach odczyt podawany przez Odbiorcę Usług uznawany jest jako odczyt kontrolny.
 
Jak naliczane są faktury zaliczkowe?
Pomiędzy odczytami wystawiamy faktury zaliczkowe za usługi, które zostały już zrealizowane. Naliczamy je na podstawie zebranych danych dotyczących dotychczasowego zużycia wody i odebranych ścieków. Po dokonaniu odczytów wodomierzy głównych rozliczamy pobrane zaliczki w fakturze rozliczeniowej.
 
Jak ustalamy ilość zużytej wody, jeśli wodomierz nie działa prawidłowo lub nie jest możliwy jego odczyt?
Jeśli wodomierz główny działa nieprawidłowo lub okresowo nie jest możliwy jego odczyt (jeżeli umowa nie stanowi inaczej), ilość dostarczonej wody ustalamy na podstawie średniego zużycia w okresie poprzednich 3 miesięcy. Jeśli nie jest to możliwe, ilość dostarczonej wody obliczamy na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie ubiegłego roku albo iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub braku możliwości jego odczytu.

Płatności

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze.
Zapłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy albo przelewem na rachunek bankowy. Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych.
Każdy odbiorca naszych usług posiada indywidualny numer konta bankowego, który znajduje się na fakturze.
Kasa Urzędu Gminy czynna jest w dni robocze w godzinach:
    poniedziałek: 7:30 - 15:30
    wtorek: 7:30 - 15:30
    środa: 7:30 - 15:30
    czwartek: 7:30 - 15:30
    piątek: 7:30 - 15:30

Od wpłat za wodę i ścieki dokonanych w naszej kasie nie są pobierane dodatkowe opłaty.